ПРСР

Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020) Ви дава възможност да получите безвъзмездно финансиране за различни по вид земеделски и неземеделски дейности. Тези дейности включват:

  • инвестиции в земеделски стопанства;
  • инвестиции за преработка на селскостопански продукти;
  • инвестиции за подобряване на инфраструктурата;
  • инвестиции за ремонт и реконструкция на храмове и културни паметници;
  • инвестиции за неземеделски дейности – туризъм, заняти, услуги във всички сектори.

Мерките от ПРСР, по които можете да кандидатствате за финансиране за различните дейности са следните:

Специален прием по мярка 4.1

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 2021

Този прием ще ви даде възможност да достигнете до 75% субсидия!

Научете повече

Специален прием по мярка 4.2

„Инвестиции в преработка на селскостопански продукти“ 2021

Този прием ще ви даде възможност да достигнете до 75% субсидия!

Научете повече

COVID-19

от 3 000 до 10 000 лв.

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 от 3 000 до 10 000 лв.

Научете повече

COVID-19

Подкрепа за средни предприятия в размер
от 30 000 до 100 000 лв.

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Научете повече

Мярка 4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

„Tежката артилерия" за земеделските стопани, които искат да разширят, модернизират, оборудват или изградят своите нови стопанства

Научете повече

Мярка 4.1.2

Инвестиции за развитие на малки земеделски стопанства

Главна цел на подмярка 4.1.2 е подпомагането на малките земеделски стопанства (МЗС).

Научете повече

Мярка 4.2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (ПРСР)

Модернизиране на физическите активи на предприятията, преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти

Научете повече

Мярка 6.1

Стартова помощ за млади земеделски стопани

Създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.

Научете повече

Мярка 6.3

Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Финансират се дейности, които водят до устойчивото развитие и растеж на малките земеделски стопанства.

Научете повече

Мярка 6.4

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Развитие на туризъм, занаяти и други неземеделски дейности; услуги във всички сектори.

Научете повече

Мярка 7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

Общинска, спортна и социална инфраструктура; културни обекти; водоснабдителни системи; енергийна ефективност на общински сгради

Научете повече

Мярка 7.6

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата

Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение

Научете повече

Мярка 8.3

Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Мярка 8.3 е създадена, за да могат чрез материални инвестиции да бъдат ограничени щетите, причинени от горски пожари

Научете повече

Мярка 8.6

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Производство на пелети; подпомагане на дейности, свързани с горските стопанства

Научете повече

Индикативен график 2017 - 2018 г.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Списък на общините

намиращи се в селските райони на Република България

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИШЕТЕ НИ!

    Вашият коментар