31 проекта на общини бяха одобрени от ДФЗ

На 28 август Държавен фонд "Земеделие" одобри първите 31 проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.)

Общата стойност на проектите надхвърля 38 милиона лева, а в рамките на бюджета по подмярката влизат общо 350 от почти 1000 подадени проектни предложения.

По подмярка 7.2 се финансират инвестиции за строителство/реконструкция на пътища, спортна и социална инфраструктура и др. Подмярката е много подходяща за общини, които искат да подобрят различните видове инфраструктура на своята територия.

Все още няма коментари.

Коментирай с нас