Акценти по мерки 8.3 и 8.6 от ПРСР

През последното тримесечие на настоящата 2017 година предстои да отворят приемите по една от дългоочакваните мерки от настоящия програмен период, а именно – мярка 8 за инвестиции в горските територии. Наредбите по двете най-важни подмерки, подмярка 8.3 за инвестиции за предотвратяване на щети по горите и подмярка 8.6 за преработка и търговия на горски продукти, са все още в процес на изготвяне, като на тематична работна група през юли представители на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и неправителствения сектор дискутираха основните им параметри. Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) също взе участие в дискусията, като в настоящия материал ще обобщим най-важните моменти, обсъдени по време на работната група.

Подмярка 8.3 „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

Важен елемент по подмярката е, че по нея няма да бъде отпускано финансиране за изграждане на противопожарни депа, тъй като в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 е посочено, че депата не влизат в категорията „превантивни дейности“, а са средства за директна борба с пожарите.

Относно допустимите кандидати по подмярка 8.3, трябва да се има предвид, че за строителство и/или подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите (т. нар. кули) ще могат да кандидатстват единствено Регионалните дирекции по горите (РДГ). От МЗХГ обосновават решението си с нуждата от ограничаване на злоупотребите и недомислиците, довели през предишния програмен период до изграждането на повече от необходимия брой кули, разполагането им на неподходящи за целта места и изкуствено завишаване на цените им. В същото време само Лесозащитни станции към Изпълнителната агенция по горите ще могат да кандидатстват за закупуване на средства за наблюдение на вредители и за предотвратяване и ограничаване на тяхното разпространение. За дейностите, предвидени за РДГ и Лесозащитните станиции няма да могат да кандидатстват нито общини, нито местни поделения на вероизповеданията.

Първата промяна в критериите за оценка на проектите, въведена след провеждането на работната група, е намаляване на голямото предимство, което първоначално се предвиждаше за бенефициенти, чиито инвестиции ще се извършват на територии с над 50% висок риск от горски пожари. В обновената наредба те запазват предвидения брой точки – 30 т., но кандидатите с територии до 50% висок риск вече получават 25 вместо 20 т., а тези със среден риск от пожари – 20 вместо 10 т.

Друга промяна по критериите е в точките, давани за брой заложени противопожарни дейности. Още повече точки ще се дават на кандадатите, които осъществят по-голям брой дейности, като по този начин се поощрява допълнителното инвестиране в противопожарни мерки.

От ключово значение също така е решението процесът на кандидатстване, подобно на програми като ОП „Иновации и конкурентоспособност“, да се дигитализира, като всички документи започнат да се подават през електронната система ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение). За допълнително облекчение на процедурата най-вероятно ще се изисква заявлението за подпомагане да бъде единственият документ, подписан с електронен подпис, а всички останали – подписани на ръка и сканирани. Отпада също така изискването за създаване на нов имейл адрес за всеки прием, като ще може да се използва един и същи имейл за кандидатстване по всички програми и приеми в ИСУН. Премахва се и тридневният срок, в който кандидатът трябва писмено да уведоми областната дирекция на ДФЗ, в случай че проектът му включва разходи за строително-монтажни дейности.

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Първата промяна по подмярка 8.6, която се забелязва в обновената наредба, е нуждата кандидатът да докаже в производствената си програма наличието на суровина не за първите три прогнозни години, както беше първоначално заложено, а само за първа прогнозна. В същото време бенефициентите ще трябва да показват осигурена реализация на продукцията си също само за първата прогнозна година, вместо за целия период на изпълнение на бизнес плана, което беше отхвърлено като икономически необосновано. Променен е и начинът за пресмятане на минималния размер на преработената и произведена продукция – няма да се изчислява средно за целия период на изпълнение на бизнес плана, а средно за всяка прогнозна година. По този начин ще се избегне лошата практика бенефициентите да залагат първите няколко години по 5-10 % от капацитета, като ще трябва всяка година да се покрива минимумът от 50%.

Относно кандидатите по подмярката, на работната група беше уточнено, че от малките и средни предприятия не се изисква да притежават горски територии. Изискването за минимум 0,5 хектара гора остава само за юридически лица, различни от МСП, които са собственици на горски територии. Беше прецизирано също така, че горските стопани, доставчици на услуги, са стопани, които ще могат да закупуват оборудване над капацитета на собствените си стопанства, което след сключване на договор ще могат да предоставят на други стопанства.

Във връзка с критериите за оценка на проектите, все още е под въпрос дали първият критерий за процента лесистост на територията на инвестицията ще остане в сегашната си форма. По време на обсъжданията бяха повдигнати и приети редица възражения, наблягащи на факта, че така поставен критерият поставя под общ знаменател преработката и добива на дървен материал. Докато процентът лесистост е от голямо значение за дърводобива, той не играе такава роля при кандидати-преработватели, които често доставят суровина от райони, съвсем различни от тези, в които се намират предприятията им.

Промяна има и в третия критерий, насочен към повишаване на заетостта, който в последната версия на наредбата е заложен да дава по две точки за всяко съществуващо и/или новосъздадено работно място, независимо дали предприятието е ново или с история. По този начин се търси баланс при поощряването както на съществуващи, така и на новосъздадени предприятия.

Според индикативния график по ПРСР 2014 – 2020 приемите по подмерки 8.3 и 8.6 се очаква да отворят в началото на месец октомври. За повече информация и последни развития, следете нашия сайт.

Все още няма коментари.

Коментирай с нас