Крайният срок за прием на проектни предложения по Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от приоритетна ос 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването” от Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 е 16.10.2016г.

Мярката е насочена към изграждане на нови и модернизация на съществуващи предприятия чрез: модернизация на предприятията, разработване и/или внедряване на нови продукти, процеси, услуги, технологии, подобряване условията на труд в предприятията, разширяване на асортимента от обработени/преработени продукти на риболова и аквакултурата, добавяне на стойност и по-пълно оползотворяване на произведената в страната аквакултура.

Повече за възможностите по мярка 5.4 можете да прочетете тук.

Вашият коментар