Кой може да кандидатства

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.

В случай че кандидатите са еквивалентно лице на търговци по смисъла на Търговския закон или на Закона на кооперациите съгласно законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, с оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на договор за финансиране, кандидатът/крайният получател следва да е регистриран по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). С цел избягване на подмяна на оценката новорегистрираното предприятие следва да бъде дружество по смисъла на Търговския закон с едноличен собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала на новорегистрираното предприятие следва да бъде чуждестранното предприятие-кандидат по процедурата.

2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия

ВАЖНО: Преди сключване на договор за финансиране ще се извършва документална проверка както на декларираната от одобрените кандидати на етап кандидатстване категория предприятие, така и на категорията към момента преди сключване на договора.

В случай че бъде установена погрешно декларирана категория, довела до неспазване на заложени в Условията за кандидатстване правила или ограничения, които водят до заключение, че кандидатът не отговаря на изискванията за краен получател на средства от Механизма, ще бъде издадено решение за отказ за предоставяне на безвъзмездно финансиране за съответния кандидат.

В случай че в декларираната на етап кандидатстване категория/статус на одобрен кандидат преди сключване на Договор за финансиране настъпи промяна и в резултат на промяната е налице неспазване на заложени в Условията за кандидатстване правила или ограничения, които водят до заключение, че кандидатът не отговаря на изискванията за краен получател на средства от Механизма, ще бъде издадено решение за отказ за предоставяне на безвъзмездно финансиране за съответния кандидат .

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

 5) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 70 000 лева
Малко предприятие ≥ 250 000 лева
Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева

6) Да развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:

Национални приоритетни  икономически дейности:

Код по КИД     Икономическа дейност

Високотехнологични производства:

 • C21      Производство на лекарствени вещества и продукти
 • C26      Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Средно към високотехнологични производства:

 • C20      Производство на химични продукти
 • C27      Производство на електрически произведения
 • C28      Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C29      Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
 • C30      Производство на превозни средства, без автомобили

Други производства:

 • Е38      Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
 • Е39      Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:

 • J59       Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
 • J60       Радио- и телевизионна дейност
 • J61       Далекосъобщения
 • J62       Дейности в областта на информационните технологии
 • J63       Информационни услуги
 • M71     Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • M72     Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните  приоритетни сектори:

Код по КИД     Икономическа дейност

 • C10      Производство на хранителни продукти
 • C11      Производство на напитки
 • C13      Производство на тъкани
 • C14      Производство на облекло
 • C15      Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
 • C16      Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
 • C17      Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • C18      Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
 • C19      Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
 • C22      Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • C23      Производство на изделия от други неметални минерални суровини
 • C24      Производство на основни метали
 • C25      Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • C31      Производство на мебели
 • C32      Производство, некласифицирано другаде
 • C33      Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
 • J58       Издателска дейност

 За какво финансиране може да се участва

Минимален размер на завяването безвъзмездно финансиране

 • 50 000 лв.

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране

 • Микро предприятие – 200 000 лв.
 • Малко предприятие – 350 000 лв.
 • Средно предприятие – 600 000 лв.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата при режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от мястото на изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция е, както следва:

Категория на предприятието

 • Микро и малки предприятия
 • Средни предприятия

 Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)

 • 50%
 • София град (столица): 40%
 • София област: 50%
 • Област Благоевград: 50%
 • Област Перник: 40%
 • Област Кюстендил: 45%

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

 • 50%
 • София град (столица): 30%
 • София област: 50%
 • Област Благоевград: 50%
 • Област Перник: 30%
 • Област Кюстендил: 35%

Дейности допустими за финансиране

1) Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

ВАЖНО: Кандидатите следва да опишат изпълнението на дейността в т. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване по начин, от който да е видно как всеки отделен придобит актив (ДМА или ДНА) задължително ще доведе кумулативно до:

А) цифровизацията на производствените процеси;

И

Б)разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Консултантска фирма „ЕНПРОМ“ може да ви окаже съдействие, както при подготовка на проектната документация за подаване на проектното предложение, така и за управлението на самия проекти и подготовка на процедура по ПМС 160 след одобрение на проектното предложение. За повече и подробна информация заповядайте при нас намясто или се свържете с нас.

Вашият коментар