Category Archives: Новини

Възможност за кандидатстване по програма „Морско дело и рибарство“

Възможност за кандидатстване по програма „Морско дело и рибарство“ Име на процедурата : „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“  BG14MFOP001-2.012 Кой може да кандидатства: За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон. Подпомагането по мярката се предоставя на кандидати – нови…
Прочети повече

Какво ще стане с направление туризъм по мярка 6.4.1 от програма „Развитие на селските райони“, ще разберем скоро!

Ивайло Здравков – Председател на „Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски програми“ и член на обществения съвет на „Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове“ проведе разговор с представители на Министерство на Земеделие, Храните и Горите във връзка с проблема около туристическите дейности по мярка 6.4.1 от програма „Развитие на селските райони“ на…
Прочети повече

Програма „Иновации и конкурентоспособност публикува списък с проектните предложения, които не се допускат за разглеждане.

Вече е обявен предварителният ранкинг на проектите, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” Кандидатите, чиито проектни предложения не се допускат до техническа и финансова оценка могат да подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им в едноседмичен срок от…
Прочети повече

Над 650 милиарда по програма InvestEU през 2021-2027

Какво предстои? Въз основа на успеха на Плана за инвестиции за Европа, чрез програмата InvestEU ще продължи да се оказва подкрепа за увеличаването на инвестициите, иновациите и създаването на работни места в Европа и ще бъдат мобилизирани допълнителни инвестиции в размер на поне 650 млрд. евро в следващия дългосрочен бюджет на ЕС. Какво ще може да…
Прочети повече

Как ще изглежда новият програмен период 2021-2027 за ОСП (Обща селско стопанска политика)

Как ще изглежда новия програмен период 2021-2027 за ОСП (Обща селско стопанска политика) Кои са очакваните нови моменти за България след 2020 година Може би едно най – важните неща е очакваният бюджет за България по ОСП 2021-2027. Към момента очакваният за България бюджет е 2.4 милярда евро. Това е информация от Европейска комисия, като…
Прочети повече

Наследника на „ХОРИЗОНТ 2020“ се казва „ХОРИЗОНТ ЕВРОПА“-100 милиарда инвестиции през 2021-2027

Хоризонт Европа - Пакет от близо 100 милиарда евро за инвестиции в научни изследвания иновации за период от 7 години (2021-2027 г.), вкл. Евратом : Укрепване на научната и технологична база на ЕС, повишаване на иновационния капацитет, конкурентоспособността и работните места в ЕС, отговаряне на приоритетите на гражданите и укрепване на социално-икономическия модел и ценности.…
Прочети повече

Обявено е финално класиране на проектите по мярка 6.4.1 в направление услуги и производство.

Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения за услуги и за производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г., подадени през „ИСУН 2020“. Първата процедура чрез подбор е с № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“, а втората – с…
Прочети повече

Колко евросредства сме усвоили към 31.12.2018г. през програмен период 2014 – 2020 година

Един от големите изоставащи е програма „Развитие на селските райони“. Искрено се надяваме до края на изпълнението на програмата, което по някой процедури е N+3, тоест отчитането на проектите може да стане до 2023 година. Много добре също се справя и оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“, както  виждате от таблицата и тя също върви много добре, като договорени средства.
Прочети повече

Какво да очакваме през новия програмен период 2021-2027

Заместник Министър-Председател Томислав Дончев на заседание на „Комисия по Европейските Въпроси и Контрол на Европейските Фондове“  (КЕВКЕФ) начерта финансовата рамка за предстоящия програмен период 2021-2027 Финансовите параметри, както и начина на прилагане на европейското финансиране за новият програмен период 2021-2027, беше начертано от Заместник Министър-Председател Томислав Дончев и то е както следва: Т.Д.:  Като общ…
Прочети повече

Нов програмен период за европейско финансиране 2021-2027 – Какво предстои ?

В този материал ще разгледаме, както и ще ви информираме какво ще предстои през новия програмен период 2021 – 2027 година. Очаквайте скоро! Новите програми, както и техният обхват (какви дейности ще се финансират, колко % ще бъде субсидията, както и всичко което ще бъде необходимо за подготовката на един проект) За повече и по-подробна…
Прочети повече