Category Archives: Новини

Проведе се заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ)

На 18 юли 2018 г. се проведе  заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ). На заседанието на комисията присъства министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова. Тя представи пред депутатите информация за изпълнението на приоритетите на страната по време на Българското председателство на Съвета на Европейския…
Прочети повече

Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от ОПИК

Процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ вече е обявена в рамките на Инвестиционен приоритет 2.1, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК. Проектните предложения ще се подават по електронен път чрез ИСУН 2020, като процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения до 05.09.2018 г. и до 07.11.2018 г.
Прочети повече

Отвори процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ от ОПИК

Процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ има за цел да създаде и развие нови предприятия в ключови сектори, като предлага безвъзмездна финансова помощ в размер на 67 227 768,06 лв. Минималния размер, който бихте могли да получите, е 50 000лв., а максималния – 200 000 лв. Процентът на финансиране възлиза на 80%. Допустимите дейности са за реализиране на предприемачески идеи –…
Прочети повече

Излезе предварителният ранкинг за подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 г.

На 18.06.2018 година приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. в рамките на предварително определения срок. Резултатите могат да се проверят на сайта на ДФЗ. Кандидатите, които имат възражения, могат да подадат молби за преразглеждане писмено в 14-дневен срок. Общият размер на финансовата…
Прочети повече

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ  В бр. 42 от 22.05.2018 г. на Държавен вестник бe обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с който са приети съществени промени, касаещи досегашния режим на отдаване…
Прочети повече

Прием на проекти по програма „Иновации и конкурентноспособност“

Във връзка с предстоящия прием на проекти по процедурата „Подобряване производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ на 17.05.2018 се проведе комитет по наблюдение за изготвяне на условията за кандидатстване. Цели се подобряване на производствените процеси, повишаване на производствените капацитети и капацитета за управление с…
Прочети повече

Мярка 8.6, Отворена за кандидатстване „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“

До 31.07.2018 година се приемат проекти по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Основната цел е да се подобри конкурентноспособността и да…
Прочети повече

Предстои старт на подмярка 6.4 за „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

В рамките на следващите няколко месеца (най-късно септември) престои началото на приема на проекти от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 6.4 за „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Основната цел на процедурата е насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване…
Прочети повече

Очаквайте скоро отварянето на „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги в МСП и ИКТ“

Скоро предстои отваряне на процедура „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги в МСП и ИКТ“  от  програма „ Иновации и конкурентоспособност“ Кой може да кандидатства: Съществуващи микро, малки и средни предприятия; За какво може да кандидатстват:  Подобряване на ДМА; Придобиване на ДНА; Разработване, внедряване и  сертифициране на системи за управление на качеството,…
Прочети повече