В рамките на следващите няколко месеца (най-късно септември) престои началото на приема на проекти от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 6.4 за „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Основната цел на процедурата е насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места. Ако в предишния програмен период 2007 – 2013 акцентът беше върху къщите за гости, то в сегашния насоката е в други сектори – производство, услуги, занаяти.

Кандидатстване и допустими дейности в сектор производство 

  • За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, които са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица, чието седалище/клон е на територията на селски район. Размерът на отпусканата финансова помощ е до 50% от общите допустими разходи и не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за три бюджетни години, като максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 600 000 евро, а минималният – 10 000 евро.
  • Допустимите дейности са насочени към   производство и услуги във всички сектори на икономиката и др. неземеделски дейности без такива, насочени към туризма по смисъла на Закона за туризма. Определени дейности обаче се ползват с предимство при определянето на точките. Например, по критерий 4 се получават до 10 точки, стига кандидатите да са новообразувани предприятия и дейността, за която кандидатстват, да е насочена към производство на текстил и изделия от текстил, без облекло; печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; производството на химични продукти; производство на метални изделия, без машини и оборудване; производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; производство на електрически съоръжения; производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение; производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; производство на превозни средства, без автомобили. До 40 точки се присъждат за проекти, създаващи работни места и осигуряване на устойчивост. А ако пректът е изцяло за производствени дейности, се получават до 20 точки.

Кандидатстване и допустими дейности в сектор услуги

  • Условията тук са до голяма степен сходни, разликата е в приоритетните дейности, а именно – издателска дейност; производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика; дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги. И други неземеделски дейности – дейност на общопрактикуващи лекари; дейност на лекари специалисти; дейност на лекари по дентална медицина; социални грижи с  настаняване на възрастни лица; дневни грижи за малки деца; търговия на дребно с лекарства и други фармацефтични стоки.

Кандидатстване и допустими дейности в сектор занаяти

  • В този сектор допустимите кандидати са физически лица, регистрирани но закона за занаятите и упражняването на занаят/и и да имат постоянен адрес в селски район. Те могат да кандидатстват за развитие на занаяти и по конкретно, насочени изцяло към народни художествени занаяти като например: звънчарство, грънчарство художествена обработка на дърво и дърворезба, изработване на национални костюми, изработване и ремонт на български народни музикални инструменти, художествена обработка на камък, бакърджийство (медникарство), изработване на дървени съдове и предмети за бита, копаничарство, ръчно килимарство и други.

Предстои да излязат критериите за сектор туризъм

Експертите на консултантска компания ЕНПРОМ могат да Ви окажат съдействие за подготовката и управлението на проекти по подмярка 6.4. За повече и по подробна информация се свържете с нас.

Вашият коментар