Отвори приемът по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Желаещите да кандидатстват за финансиране по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. вече могат да подават своите проектни предложения по електронен път през системата ИСУН. Крайният срок за кандидатстване е 14 юни, 17:30 ч. 

По подмярка 6.1 се подпомагат проекти, които допринасят за създаването или управлението на земеделски стопанства от млади хора. Максималният размер на финансовата помощ за един кандидат е 25 000 евро.

Все още няма коментари.

Коментирай с нас