BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Ако си:

– микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;

– имаш приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години;

– и развиваш основната си икономическа дейност в сектор C “Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

То имаш възможността да кандидатстваш по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Допустими дейности:

Програмата финансира дейности, подобряващи енергийната ефективност на предприятието като отпуска безвъзмездна финансова помощ за закупуването на различни активи като:

 • Котли;
 • Горелки;
 • Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух;
 • Лъчисто газово отопление;
 • Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди;
 • Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване;
 • Предварително изолирани тръби (за пара или за вода);
 • Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство;
 • Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане;
 • Системи за хибридна вентилация;
 • Чилъри ;
 • Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага;
 • Енергийно-ефективни охладители на въздух;
 • Помпи;
 • Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух;
 • Въздуходувки за сгъстен въздух;
 • Централизирано управление на системи за сгъстен въздух;
 • Изсушители на сгъстен въздух;
 • Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници;
 • Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери;
 • Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради ;
 • Енергоспестяващи осветители;
 • Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. Въвеждане и сертифициране на системи за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.

        Размер на финансирането       

 • Минимален размер 25 000лв.
 • Максимален размер 150 000 лв.
 • Максимален интензитет на помощта – 50%

Консултантска компания ЕНПРОМ може да ви окаже съдействие при подготовката и правилното управление и отчитане на проекта след неговото одобрение.

Вашият коментар