Какво се очаква по програма „Развитие на селските райони“ през 2019 година.

Подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“

 • Подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство;
 • До левовата равностойност на 8 000 000 евро
 • Организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари;, Висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение;, Научни институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите - за организиране само на семинари
 • Курсове за обучение; семинари;
 • Стандартни разходи с размер на сумата по дейности в зависимост от вида и продължителността на съответния курс за обучение или семинар.
 • До 100%
 • Май 2019 г.

Подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура

 • Възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с идентифицираните нужди.
 • До левовата равностойност на 50 465 860 евро
 • Инвестиции извън земеделските стопанства, включващи: Инвестиции за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата; Инвестиции в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда;
 • Материални инвестиции:1. Реконструкция/ рехабилитация на сгради и друга недвижима собственост, използвана за дейността, включително такава, използвана за опазване на околната среда.2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейността, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност. Нематериални инвестиции:1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/. 2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 3. Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността; 4. Разходите, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, подготовка за сертификация;
 • Май 2019

Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП)

 • Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици
 • До левовата равностойност на 22 000 000
 • Земеделски стопанства – физически лица,еднолични търговци, ЕООД
 • Дейности за развитие на малки земеделски стопанства
 • Разходи за развитие на малки земеделски стопанства, посочени в бизнес план
 • Май 2019

Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“

 • Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони; запазване на културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях
 • Подбор на проектни предложения
 • До левовата равностойност на 12 112 401 евро - в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г.
 • Местни поделения на вероизповеданията
 • Дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства
 • Подобрения на недвижимо имущество;, Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; Нематериални инвестиции;, Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост
 • 75-100%
 • Юни 2019

Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки.

 • Подкрепата се предоставя за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари, съгласно определенията в подмярката. Подпомагането обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя.
 • До левовата равностойност на 8 000 000 евро за втора фаза;
 • Организации, съставени от земеделски стопани, МСП или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Организациите могат да бъдат юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите
 • Предоставя се помощ и за дейности за популяризиране на къси вериги на доставки и на местни пазари.
 • Проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество – 5 000 евро на година за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар- допустими само за първа фаза на изпълнение;, Стимулиране на интерес и разширяване на състава – 10 000 евро на година за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар- допустими само за първа фаза на изпълнение; Текущи разходи във връзка със сътрудничеството -  допустими само за втора фаза на изпълнение Разходи за популяризиране –допустими само за втора фаза на изпълнение;, Преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително разходи за инвестиции;
 • За разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и приобщаване към сътрудничеството и за текущите разходи максималният интензитет на помощта е 50%; До 70% за инвестиционни разходи
 • Септември 2019 г.

За възникнали въпроси консултантска фирма „ЕНПРОМ“ ЕООД е на ваше разположение!

Все още няма коментари.

Коментирай с нас